Transportbetingelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på rederiets -eller af rederiet indchartrede færger, finder sted på de af rederiet fastsatte bestemmelser, samt sølovens bestemmelser om ansvar og erstatningspligt, jfr. sølovens §§ 401 til 431. Befordring af gods, herunder lastbiler og gods på disse, busser og uindregistrerede køretøjer, sker ligeledes i henhold til sølovens bestemmelser, idet rederiet i videst mulig omfang forbeholder sig ansvarsfrihed, jfr. sølovens §§ 274 til 289.
* Mindre varer/pakker: se tillæg.

For skade på person, eller tab af liv og rejsegods, i tiden før ombordstigningen/ombordkørslen eller efter ilandstigningen/ilandkørslen, er rederiet ikke ansvarlig, jfr. Sølovens § 431

Rederiet er ikke ansvarlig for levende dyr, som en passager medbringer, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse af rederiet eller nogen, det svarer for, jfr. sølovens § 431, stk. 4.

Hvis et erstatningsansvar måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet ville kunne påberåbe sig.

Anmeldelse af eventuelle synlige skader på motorkøretøjer, rejsegods m.v. samt eventuelle reklamationer må rettes til skibsføreren, inden færgen forlades. Eventuelle krav mod rederiet rettes skriftligt til dette.

Motorkøretøjer og trailere eller lignende, der før eller efter overførslen er henstillet på anløbspladsen, henstår alene for ejerens risiko, og ethvert ansvar for skade eller tab, herunder tyveri, fraskrivesOverførslen sker snarest muligt, når pladsforhold og tid tillader det.

I alle tilfælde begrænser rederiet sit ansvar i overensstemmelse med sølovens begrænsningsregler, jvf sølovens kap. 9 og 15.
REDERIETS ANSVAR OG ADGANG TIL ANSVARSBEGRÆNSNING AFGØRES EFTER SØLOVENS KAPITEL 15 OM BEFORDRING AF PASSAGERER OG REJSEGODS OG KAPITEL 9 OM ANSVARSBEGRÆSNING.

Tillæg til Transportbetingelser

Vilkår for overførsel af mindre varer, småpakker mv:
1. Varerne placeres på en dertil anvist plads ved siden af færgelejerne, (forsynes med afsender/modtager og hvem der skal betale for fragten).

A) Varer, som placeres på jorden, må max. Fylde 60X60X60 cm3 og veje max 10 kg. Flydende varer i 25 l. dunk medtages dog også som palle gods

B) I tvivlsspørgsmål m.h.t hvilke varer, der kan overføres under denne ordning, har skibsføreren den endelige kompetence, til at afgøre dette.

2. Varer, der skal overføres på disse vilkår, henstilles på leverandørens eget ansvar og risiko, herunder for beskadigelse og / eller bortkomst. Færgeriet giver ikke kvittering for modtagelse.

3. Varerne bringes om bord af besætningen. De overførte varer, der af besætningen sættes i land, henstilles på kajen for leverandørens eget ansvar og risiko, herunder for beskadigelse og / eller bortkomst under transporten på færgen og opholdet på land.

4. Leverandøren / kunden har i enhver henseende ansvaret for, at overførte varer afhentes af modtager, samt for varer, der af rederiet afvises som transport under småpakkeordningen.

November 2001